Latest

กิจกรรมที่ 7“สู้ PM 2.5 และ สแกนหาสมบัติใต้พื้นพิภพ”

รายละเอียดกิจกรรม "สู้ PM 2.5 และ สแกนหาสมบัติใต้พื้นพิภพ" ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
Read More

กิจกรรมที่ 6 “การแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี”

รายละเอียดกิจกรรม "การแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี" วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
Read More

กิจกรรมที่ 2 “พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 "พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย" วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. - 16:00 น.
Read More