เส้นทางที่ 1 (รอบเช้า) เวลา 08.30 – 12.15 น.

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

เส้นทางที่ 1 (รอบเช้า) นักธรณีวิทยา (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางด้านการใช้รังสี (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป) นักควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม (ภาควิชาจุลชีววิทยา) และนักนิติวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมี)
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.15 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเคมี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงขอสงวนสิทธิ์ให้สมัครได้คนละ 1 เส้นทาง (กิจกรรม) เท่านั้น!!
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2566
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี้
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ