• เลขานุการคณะผู้จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU
  • ว่าที่ร้อยตรีชนินทร โสรถาวร
  • (นักวิชาการศึกษา)
  • งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • โทรศัพท์: 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 ต่อ 646141
  • อีเมล: fscicts@ku.ac.th