ภาพกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ปี 2566 @SCIKU

ภาพกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ปี 2566 @SCIKU

เส้นทางที่ 3 (รอบบ่าย) เวลา 12.45 – 16.15 น.
* โปรแกรมเมอร์และนักสร้างอนิเมชั่นกราฟฟิกส์ – ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์

เส้นทางที่ 4 (รอบบ่าย) เวลา 12.45 – 16.15 น.
* ภัณฑ่รักษ์ – ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์