กิจกรรมที่ 4 “เลือกลงทุนกองไหนดี”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมเลือกกองทุนไหนดี
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รูปแบบกิจกรรม

การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ หรือในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกลงทุน กิจกรรมนี้ได้จำลองสถานการณ์การลงทุนอย่างง่าย โดยปัจจัยความเสี่ยงในกิจกรรมนี้มีพื้นฐานมาจากเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มโดยการโยนลูกเต๋า อีกทั้งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบเกมการแข่งขัน ในกิจกรรมสอดแทรกความรู้ทางสถิติเรื่องความน่าจะเป็น รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเนื่องจากต้องมีการวางแผนในการเล่นอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็น
ระบบ
2 . เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทำงานเป็นทีม

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

09:00 น. ‒ 09.30 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
09.30 – 09.40 น.แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน
09:40 น. ‒ 10:40 น.กิจกรรมสังสรรค์สถิติ
10:40 น. ‒ 10:55 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:55 น. ‒ 12:00 น. กิจกรรม เลือกกองทุนกองไหนดี

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม