“งดจัดกิจกรรม” กิจกรรมที่ 9 “มหัศจรรย์แห่งแสง”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งแสง
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม งดจัดกิจกรรม
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ของแสง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และ การแทรกสอด ผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ กว่า 10 ฐาน คือ กระจกแต่งหน้า ภาพจากกระจก 2 บาน การสะท้อนกลับหมด แว่นตาดรรชนีหักเห เกรตติ้งสเปคโตรมิเตอร์ เลนส์ทรงกระบอก กล้องรูเข็ม ปริซึม แสงโพลาไรซ์ การแทรกสอดของแสงจากซีดี ภายในกิจกรรม จะแบ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ออกเป็น 10 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน โดยมีกิจกรรมในแต่ละฐานย่อย 10 ฐาน ได้แก่
1. กระจกแต่งหน้า
2. ภาพจากกระจก 2 บาน
3. การสะท้อนกลับหมด
4. แว่นตาดรรชนีหักเห
5. เกรตติ้งสเปคโตรมิเตอร์
6. เลนส์ทรงกระบอก
7. กล้องรูเข็ม
8. ปริซึม
9. แสงโพลาไรซ์
10. การแทรกสอดของแสงจากซีดี

รูปแบบกิจกรรม

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

12.40 – 13.00 น.ลงทะเบียน ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
13.00 – 13.15 น.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก แบ่งกลุ่มย่อย และรับประทานอาหารว่าง
13.15 – 16.00 น.กิจกรรมเวียนฐาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม