กิจกรรมที่ 2 “พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมพลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักแบคทีเรียที่สามารถสร้างแกรนูลที่สะสม poly-เบต้า (Beta)-hydroxybutyrate (PHB) ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งนักเรียนจำนวน 50 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คนต่อห้อง และให้ศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียดังกล่าวโดยการย้อมสี PHB granule และศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์

รูปแบบกิจกรรม

การทดลอง
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมย้อมสี PHB granule และศึกษาสัณฐานวิทยาของ Bacillus megaterium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักแบคทีเรียที่สามารถสร้างแกรนูลที่สะสม poly-เบต้า (Beta)-hydroxybutyrate ภายในเซลล์ และฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

13.00 ‒ 13.30 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 3 ตึกวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขนบางเขน
13.30 – 14.00 น.บรรยาย เรื่อง พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
14.00 – 14.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.00 น. ย้อมสี PHB granule และศึกษาสัณฐานวิทยาของ Bacillus megaterium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ณ ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ชั้น 2 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม