กิจกรรมที่ 8 “เกมส์ถอดรหัส”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมเกมถอดรหัส
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณโถงอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุม SC45-341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ; SC45) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัคร ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ แหล่งกำเนิด การใช้ประโยชน์และการป้องกันรังสีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น รังสีแกมม่า (gamma ray) รังสีเอ็กซ์ (x-ray) เบต้า (beta) และแอลฟา (Alpha) โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทฤษฎีเบื้องต้นด้านรังสีและร่วมทำการทดลองด้านรังสี ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์นอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินและตื่นเต้นแล้วยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ วางแผนคิดค้นกลวิธีเพื่อหาคำตอบ เกมคณิตศาสตร์ยังช่วยฝึกทักษะการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีระบบระเบียบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาและอธิบาย โดยภายในกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 3-4 คน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนกันทำกิจกรรมในแต่ละฐาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

08:30 น. – 08.45 น. บริเวณโถงอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุม SC45-341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ; SC45)
08.45 น. – 09.00 น.ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุม SC45-341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
09:00 น. – 12:00 น.กิจกรรมเกมถอดรหัส

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม