“งดจัดกิจกรรม” กิจกรรมที่ 10 “ใช้วัสดุอย่างอยู่เป็น อยูร่วม รักษ์โลก”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมใช้วัสดุอย่างอยู่เป็น อยู่ร่วม รักษ์โลก
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมงดจัดกิจกรรม
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติการต้านการสั่นสะเทือนของวัสดุประเภทต่างๆ รวมถึงการนำวัสดุไปใช้ประโยชน์และการคัดแยกวัสดุเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว โดยผ่านการการทำกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 เรามาแยกขยะกันเถอะ
ปัจจุบันการตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญรวมถึงร่วมมือกันลดสาเหตุที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการเรียนรู้และเข้าใจการแยกประเภทขยะ เพื่อที่จะสามารถลดปริมาณขยะ สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี รวมถึงขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การทดลอง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประเภทของขยะ สีของถังขยะสำหรับวัสดุประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการฝึกแยกประเภทขยะและวัสดุ เพื่อนำไปจัดการได้ต่อ เช่น การฝังกลบ การเผา การนำไปรีไซเคิล เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะ และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวัน

กิจกรรมที่ 2 ถ้าแผ่นดินไหวแล้วบ้านของเราจะพังมั้ย
วัสดุแต่ละชนิด มีความสามารถในการต้านทานการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ขนาดและรูปทรงของวัสดุและลักษณะการประกอบวัสดุเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างก็มีผลเป็นอย่างมากต่อความสามารถในการต้านทานการสั่นสะเทือน เช่น ในสภาวะที่มีลมพัดแรง หรือแผ่นดินไหว เป็นต้น

การทดลอง
ให้นักเรียนได้สังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุหลากหลายชนิด ขนาด และรูปทรง เมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือน จากนั้นให้นักเรียนได้ทดลองประดิษฐ์โครงสร้างอาคารจำลอง และทดสอบความสามารถในการต้านทานการสั่นสะเทือนของโครงสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้น บนแท่นจำลองแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุและโครงสร้างประเภทต่างๆ เมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือน
• เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้มือและการออกแบบในการประดิษฐ์ และเรียนรู้พฤติกรรมในการต้านทานการสั่นสะเทือน ของโครงสร้างที่ออกแบบขึ้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

12.40 – 13.00 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
13.00 – 13.10 น.ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
13.10 – 13.40 น. กิจกรรมที่ 1 เรามาแยกขยะกันเถอะ
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
13.40 – 16.00 น.กิจกรรมที่ 2 ถ้าแผ่นดินไหวแล้วบ้านของเราจะพังมั๊ย
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
16.00 น.ปิดโครงการ และ รับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม