กิจกรรมที่ 3 “พันธุศาสตร์หรรษา”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมพันธุศาสตร์หรรษา
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือให้เด็กเรียนรู้ในข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารพันธุกรรมผ่านเกมส์ต่าง ๆ โดยภายในกิจกรรมจะแบ่งนักเรียน คน ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน และให้นักเรียนเวียนกันทำกิจกรรมในแต่ละฐาน (กิจกรรม 1-2) ดังต่อไปนี้

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 โคโมโซมแสนสวย

                กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ดูโครโมโซมจากสไลด์ของรากหอม และดอกข้าวโพดที่เตรียมล่วงหน้าไว้แล้ว โดยจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าข้อมูลควบคุมลักษณะต่างๆ นั้นอยู่บนโครโมโซม และได้คาดเดาและพยายามนับจำนวนโครโมโซมของหอมและข้าวโพดด้วย

                การทดลอง ให้นักเรียนสังเกตรูปร่างของเซลล์และโครโมโซมภายในเซลล์ พร้อมทั้งวาดรูประบายสีเพื่อนำมาพรีเซ้นท์โดยการแปะผนังรอบห้องและร่วมกันอภิปรายถึง รูปร่างลักษณะของโครโมโซมที่แตกต่างกันและให้ช่วยกันเรียงภาพที่ได้ตามระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ รวมทั้งนับจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตนั้น

                วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์ และเข้าใจความสำคัญของโครโมโซม

กิจกรรมที่ 2 เธอคือใคร

จำนวนโครโมโซมเป็นอัตลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละสปีชีส์

                การทดลอง ให้นักเรียนจับโครโมโซมออกมาจากแต่ละกล่อง นับจำนวน แล้วจับคู่กับภาพสิ่งมีชีวิตที่คาดว่ามีจำนวนโครโมโซมตรงตามที่นับได้จากกล่อง

                วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตรอบตัว

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

08:40 น. ‒ 09.00 น.ลงทะเบียน ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
09.00 น. ‒ 09.30 น.ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก และรับประทานอาหารว่าง
09:30 น. ‒ 12:00 น.กิจกรรมเวียนฐาน
กิจกรรมที่ 1
ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
กิจกรรมที่ 2 ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารทวี ญาณสุคนธ์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม