กิจกรรมที่ 5 “SMART ROBOT SMART KIDS”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมSMART ROBOT SMART KIDS
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7 ห้อง 710 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ส่วนประกอบ การประกอบ การควบคุมหุ่นยนต์ และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

08:40 น. ‒ 09.00 น.ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี ชั้น 7 ห้อง 710 คณะวทิยาศาสตร์
09.00 น. ‒ 09.30 น.กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย
09:15น. ‒ 10:00 น.กิจกรรม “สุนกกับ Coding”
10:00 น. ‒ 10:30 น. กิจกรรม “สนุกกับหุ่นยนต์ 1”
10:30 น. ‒ 10:45 น. พักเบรค
10:45 น. ‒ 11:15 น. กิจกรรม “สุนกกับหุ่นยนต์ 2”
11:15 น. ‒ 11:45 น. กิจกรรม “แข่งขัน Robot Mission”
11:45 น. ‒ 12:00 น. สรุป “เสร็จสิ้นภารกิจ”

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม