กิจกรรมที่ 6 “การแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมการแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโถงชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคโครโตกราฟีเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจทฤษฏีการผสมสี
3. เกิดกระบวนการคิดสามารถนำไปต่อยอดในการใช้แยกสารชนิดต่างๆนอกจากในหมึกปากกา
สารประกอบในสีหลายชนิดเป็นองค์ประกอบสำคัญในปากกาหมึก ซึ่งเกิดจากการผสมสีต่างๆเข้าด้วยกัน แต่จากภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบของสีได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นเทคนิคทางชีวเคมี ที่เรียกว่า “โครมาโตกราฟี” สามารถนำมาใช้ในการแยกสารผสมที่มีสีหรือสารที่ทำให้เกิดสีได้ โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของเฟสที่อยู่กับที่กับเฟสเคลื่อนที่ ซึ่งเฟสคงที่ เช่น กระดาษกรอง เป็นตัวดูดซับ เมื่อหยดสารละลายของสารผสมที่ต้องการแยกบนเฟสคงที่แล้ว จากนั้นนำไปจุ่มกับตัวทำละลาย อาทิ น้ำ หรือตัวทำละลายชนิดอื่นๆ จากนั้นตัวทำละลายจะพาเอาองค์ประกอบในสารผสมนั้นไปด้วยในอัตราเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของสารนั้น สารที่ละลายได้ดีกว่าจะถูกดูดซับได้น้อย ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสารที่ละลายได้น้อยในตัวทำละลาย

รูปแบบกิจกรรม

การทดลอง ให้นักเรียนหยดหมึกซึ่งใช้เป็นตัวอย่างสารผสมลงบนกระดาษกรองที่เตรียมไว้ จากนั้นจุ่มลงในบีกเกอร์ที่มีตัวทำละลายที่กำหนดให้ สังเกตการแยกของสารละลายผสมและการเคลื่อนที่ จากนั้นทำการอภิปรายผลการทดลองร่วมกับผู้ดูแลการทดลอง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ส่วนประกอบ การประกอบ การควบคุมหุ่นยนต์ และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทดลอง ให้นักเรียนหยดหมึกซึ่งใช้เป็นตัวอย่างสารผสมลงบนกระดาษกรองที่เตรียมไว้ จากนั้นจุ่มลงในบีกเกอร์ที่มีตัวทำละลายที่กำหนดให้ สังเกตการแยกของสารละลายผสมและการเคลื่อนที่ จากนั้นทำการอภิปรายผลการทดลองร่วมกับผู้ดูแลการทดลอง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ส่วนประกอบ การประกอบ การควบคุมหุ่นยนต์ และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

08:30 น. ‒ 09.00 น.ลงทะเบียน ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์
09.00 น. ‒ 12.00 น.บรรยายกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย ณ ห้องปฏิบัติการ ห้อง 511 ชั้น 5

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2 Comments