กิจกรรมที่ 1 “เปิดโลกรังสี”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมเปิดโลกรังสี
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. ‒ 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ แหล่งกำเนิด การใช้ประโยชน์และการป้องกันรังสีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น รังสีแกมม่า (gamma ray) รังสีเอ็กซ์ (x-ray) เบต้า (beta) และแอลฟา (Alpha) โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทฤษฎีเบื้องต้นด้านรังสีและร่วมทำการทดลองด้านรังสี ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบกิจกรรม

แนะนำให้นักเรียนรู้จักทฤษฎีเกี่ยวกับรังสีเบื้องต้นและร่วมทำการทดลองด้านรังสี โดยศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาในสนามแม่เหล็กจากเครื่อง cloud chamber และการทดสอบการดูดกลืน/กำบังรังสีของวัตถุต่างๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

08:30 น. – 09.00 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
09.00 น. – 09.30 น.กล่าวตอนรับและเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 6 และบรรยายเรื่อง “เปิดโลกรังสี”
09.30 น. – 10.30 น.กลุ่ม 1: ศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาในสนามแม่เหล็กจากเครื่อง cloud chamber
กลุ่ม 2: ทดสอบการดูดกลืน/กำบังรังสีของวัตถุต่างๆ
10.30 น. – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12:00 น.กลุ่ม 1: ทดสอบการดูดกลืน/กำบังรังสีของวัตถุต่างๆ
กลุ่ม 2: ศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาในสนามแม่เหล็กจากเครื่อง cloud chamber

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม