กิจกรรม “BioArt: ศิลปะแห่งชีวิต”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมBioArt: ศิลปะแห่งชีวิต
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562
เวลา 09:00 08:30 น. ‒ 12:00 น.
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา (ZOO) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักการและความสำคัญ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้นักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้และความงามทางธรรมชาติวิทยา รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะภาพวาดและสื่อผสมจากเศษวัสดุและขยะเหลือทิ้ง โดยมีกิจกรรมอยู่ 2 กิจกรรมดังรายละเอียดด้านล่าง

ตอนที่ 1 การวาดภาพด้วยสีชอล์ก/สีไม้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้และความงามทางธรรมชาติวิทยา

ในขั้นนำ จะมีการพานักเรียนเข้าชมตัวอย่างสัตว์ โซนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา และชักชวนให้นักเรียนร่วมพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา หรือ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิต (เช่น ชีววิทยา รวมทั้งพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา) รวมไปถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ บรรพชีวินวิทยา และบอกเล่าถึงเรื่องราวการค้นพบของ “นักธรรมชาติวิทยา” ที่มีชื่อเสียง โดยในขั้นกิจกรรม ให้นักเรียนลองเสนอ เรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หรือ ระบบนิเวศที่เขาสนใจอยากจะถ่ายทอด/บอกเล่า เรื่องราวออกมาเป็นภาพวาด และร่วมอภิปรายซักถามกันในขั้นสรุป

ตอนที่ 2 ศิลปะภาพวาดสื่อผสมจากเศษวัสดุและขยะเหลือทิ้งเพื่อบอกเล่าสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ในขั้นนำ จะมีการชักชวนให้นักเรียนร่วมพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นข่าวเป็นประเด็นกันอยู่ในปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างข่าวต่าง ๆ เช่นการจัดสรรพื้นที่ป่าเพื่อการทำกิน การล่าสัตว์ป่า  ปัญหามลภาวะและปัญหาขยะต่างๆ เพื่อให้เขาตระหนักถึงผลกระทบต่อมนุษย์ ต่อสังคม และทรัพยากรของโลก โดยในขั้นกิจกรรม ให้นักเรียนลองเสนอ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เขาสนใจอยากจะถ่ายทอด/บอกเล่า เรื่องราวออกมาเป็นชิ้นงานภาพศิลปะสื่อผสม โดยใช้เศษวัสดุและขยะประกอบและตกแต่งเป็นชิ้นงาน โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมอภิปรายซักถามกันในขั้นสรุป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

08:30 น. ‒ 08:45 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
08:45 น. ‒ 09:00 น.ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก และรับประทานอาหารว่าง
09:00 น. ‒ 12:00 น.กิจกรรมเวียนฐาน
กิจกรรมที่ 1
การวาดภาพด้วยสีชอล์ก/สีไม้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้และความงามทางธรรมชาติวิทยา
กิจกรรมที่ 2 ศิลปะภาพวาดสื่อผสมจากเศษวัสดุและขยะเหลือทิ้งเพื่อบอกเล่าสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม